کاربرگه

Found 232 results
فیلترها: کلیدواژه is شورای کتاب کودک  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آشنایی با دو نویسنده و شاعر که آثارشان را به کودکان اختصاص داده اند, از ایران: عباس یمینی شریف، از سوئد: آسترید لیندگرن ". ماهنامه شورای کتاب کودک , صص ۲-۴, نوشته شده.
شورای کتاب کودک, ب‍رگ‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ ع‍ض‍وی‍ت‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳۴ص, نوشته شده.
شورای کتاب کودک, برگه تشکیل شورای کتاب کودک. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳۰ص, نوشته شده.
شورای کتاب کودک, دومین سمینار ادبیات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, نوشته شده.
سمینار ملی ادبیات کودکان (نخستین: ۱۳۴۲: تهران، دبیرستان رضا شاه کبیر). نوشته شده.
سمینار ملی ادبیات کودکان و نوجوانان (دومین: ۱۳۴۶: تهران، باشگاه معلمان). نوشته شده.
سمینار ملی ادبیات کودکان و نوجوانان (سومین: ۱۳۵۲: تهران، دبیرستان رضاشاه کبیر) . نوشته شده.
ص‍ورت‌ ج‍ل‍سه ه‍ی‍ئ‍ت‌ م‍دی‍ره‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌(دستنویس). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, نوشته شده.
شورای کتاب کودک, گ‍زارش‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۵۱ و۱۳۵۰. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۷ص, نوشته شده.
۱۳۷۲
۱۷ هفده مقاله درباره ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ۲۴۳ ص, ۱۳۷۲.
هوشنگ مرادی کرمانی, چهره کودکان روستایی در قصه های ایرانی. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۹۵]–۱۱۱, ۱۳۷۲.
شبنم رضوی, چهره کودکان کشورهای در حال توسعه در ادبیات کودکان ایران. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۱۲] – ۱۲۳, ۱۳۷۲.
هدایی، محمد, خواندنیهای کودکان قبل از دبستان, کتابهای تصویری ". در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۷۰]–۱۸۹, ۱۳۷۲.
ثریا قزل ایاغ (بهروزی), زندگینامه برای کودکان و نوجوانان, داستان یا تاریخ ؟ ". در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۹۰]–۲۰۲, ۱۳۷۲.
معصومه سهراب (مافی), سخنی با نویسندگان جوان. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۱] – ۱۹, ۱۳۷۲.
سیر تحول ادبیات کودکان در ایران. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۴۸] – ۱۵۲, ۱۳۷۲.
عباس یمینی شریف, شعر کودکان و نوجوانان. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۵۳]–۱۶۹, ۱۳۷۲.
لیلی آهی (ایمن), نقش شعر در زندگی اطفال زمان ما. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۲۰۳]–۲۱۲, ۱۳۷۲.
۱۳۶۵
خبرها : بزرگداشت عباس یمینی شریف. گزارش شورای کتاب کودک, ص [٦], ۱۳۶۵.
۱۳۶۳
آتش جعفرنژاد, ۳۹ سی و نه مقاله درباره ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص د، [۲۴۴] ص, ۱۳۶۳.
والتر شرف, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها، دعوتی برای پرواز و اوج گرفتن ذهنی مستقل کودکان. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٥]–٢١٦, ۱۳۶۳.
میراکلیس، میخائیل, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٩]-٢٢١, ۱۳۶۳.
ویرجینیا هاویلند, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٧]–٢١٨, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو) و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢٢٢]-٢٢٦, ۱۳۶۳.
گوته کلینبرگ, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٣]–٢١٤, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
بامبرگر، ریچارد و آهی (ایمن), لیلی, پرورش انگیزه مداوم خواندن و عادت به مطالعه. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٣١] – ٣٥, ۱۳۶۳.
سیلویا لوئیز انگدال و صنعتی زاده کرمانی, مهدخت, چرا برای نوجوانان امروز چیز می نویسیم. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٦٢] – ٦٦, ۱۳۶۳.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, چگونگی عمل تطبیق و طرح افکنی در داستانهای عامیانه کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١١٢] – ١١٩, ۱۳۶۳.
لیلی آهی (ایمن), چگونه برای اطفال کتاب بنویسیم. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٥٧]–٦١, ۱۳۶۳.
جواد هاشمی دهکردی, چگونه در شهرکرد کتابخانه های کودک را تشکیل دادم. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٧٢] – ١٧٧., ۱۳۶۳.
هوشنگ مرادی کرمانی, چهره کودکان روستایی در قصه های ایرانی. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۲۶ – ۴۷, ۱۳۶۳.
شبنم رضوی, چهره کودکان کشورهای در حال توسعه در ادبیات کودکان ایران. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۲–۲۵, ۱۳۶۳.
لیلی آهی (ایمن), داستانهای تخیلی برای کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٠٥] – ١٠٦, ۱۳۶۳.
حذفی, رغبتهای مطالعه در نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٥١]–٥٣, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), زمینه های خالی در ادبیات کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢] – ٧, ۱۳۶۳.
توران اشتیاقی, سخنی پیرامون درس ادبیات کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٣٦]–٣٨, ۱۳۶۳.
عذرا دبیری, سیاست در کتابهای کودکان و نوجوانان. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢٠٣]–٢٠٦, ۱۳۶۳.
آتش جعفرنژاد, شرایط اصلی یک کتاب خوب از نظر کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٤٧]–٥٠, ۱۳۶۳.