داستانهای تخیلی برای کودکان و نوجوانان

عنوانداستانهای تخیلی برای کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
متن کامل

داستان های تخیلی از زمان های گذشته مورد توجه کودکان و نوجوانان بوده است. اکنون برخی به مخالفت با این گونه داستان ها پرداخته اند و آن ها را زیان آور می دانند. اما این داستان ها تخیل کودک را پرورش می دهند و تخیل تربیت شده در آینده می تواند سبب پیشرفت و سازندگی شود. نکته مهم، گزینش درست این داستان ها با توجه به سن و موقعیت کودکان است.