چگونگی عمل تطبیق و طرح افکنی در داستانهای عامیانه کودکان

عنوانچگونگی عمل تطبیق و طرح افکنی در داستانهای عامیانه کودکان
گونهمقاله
نویسندگانصنعتی زاده کرمانی, مهدخت
ناشردر جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [١١٢] – ١١٩
پدیدآورندگان

ترجمه مهدخت دولت آبادی

موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, افسانه ها, شورای کتاب کودک, مقاله, مهدخت دولت آبادى (صنعتى)
متن کامل

ادبیات کودکان در زندگی کودکان زمان ما تأثیر بسیار دارد. کودک خود را جای قهرمان داستان می گذارد و آگاهانه با او همانندسازی می کند. در این مقاله سعی شده است به چند پرسش در این زمینه پاسخ داده شود. از جمله: قهرمانان داستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد، چه حالات روانی پس از خواندن داستان ها در کودک بوجود می آید و کودک چگونه خود را با قهرمان داستان تطبیق می دهد و تأثیر این همانندسازی در رشد شخصیت کودک چیست.Authentic Nike Sneakers | FASHION NEWS