چهره کودکان روستایی در قصه های ایرانی

عنوانچهره کودکان روستایی در قصه های ایرانی
گونهمقاله
نویسندگانمرادی کرمانی, هوشنگ
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-

ناشردر سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۷۲
تاریخ نشر

۱۳۷۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [۹۵]–۱۱۱
موضوع۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان, ادبیات روستایی, ایران, تاریخ و نقد, شورای کتاب کودک, مرادی کرمانی، هوشنگ, مقاله
متن کامل

نویسنده ی مقاله نخست خاطراتی از دوران کودکی خود و زندگی در روستا بیان کرده است. سپس به بررسی ادبیات کهن و نو ایران از دیدگاه چگونگی نگاه نویسندگان به روستا و مردم و کودکان روستایی پرداخته و ویژگی های کار هر کدام را بیان کرده است.