‌از ش‍ور‌ا‌ی‌ ک‍ت‍‍اب‌ ک‍ودک‌ ت‍‍ا ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ ون‍وج‍و‌ان‍‍ان ‌(۱۳۵۷-۱۳۴۱)

عنوان‌از ش‍ور‌ا‌ی‌ ک‍ت‍‍اب‌ ک‍ودک‌ ت‍‍ا ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ ون‍وج‍و‌ان‍‍ان ‌(۱۳۵۷-۱۳۴۱)
گونهمقاله
نویسندگانم‍ح‍م‍ود, ط‍ا‌ه‍ر ‌ا
ناشرگ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه ‌‌اس‍ن‍‍اد
سال تولد۱۳۸۲
تاریخ نشر

پ‍‍ای‍ی‍ز و زم‍س‍ت‍‍ان ‌۱۳۸۲

شماره

س ١٣ دفتر ٣-٤ (٥١-٥٢)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨٣-٨٩
موضوعآموزش و پرورش, شورای کتاب کودک, ط‍ا‌ه‍ر ‌اح‍م‍د‌ی‌، م‍ح‍م‍ود, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, گنجینه اسناد, مقاله
متن کامل

بررسی کوتاه تغییرات آموزش و پرورش در ایران پس از شهریور سال ۱۳۲۰ و دگرگونی بنیادین آموزش الفبا در سال ۱۳۴۰ و به پیامد آن افزایش جمعیت کتابخوان که سبب پدیداری اندیشه ی تأسیس نهادها و سازمان هایی برای سامان بخشی به وضع کتاب های کودکان و نوجوانان شد. معرفی شورای کتاب کودک و هدف ها و فعالیت هایش، از بخش غیر دولتی و مرکز انتشارات آموزشی وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از بخش دولتی. فعالیت های کانون در زمینه ی راه اندازی کتابخانه های کودکان و انجام فعالیت های گوناگون فرهنگی و هنری در آن ها، کتابخانه های سیار روستایی و انتشار کتاب های مناسب کودکان و نوجوانان، به همراه متن سندهای "اساسنامه اداره تعلیمات اجباری"، "اساسنامه اداره مطالعات و برنامه ها"، "اداره امور تربیت دانش آموزان"jordan release date | Nike Running