چگونه برای اطفال کتاب بنویسیم

عنوانچگونه برای اطفال کتاب بنویسیم
گونهمقاله
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨-

ناشردر جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٥٧]–٦١
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, شورای کتاب کودک, لیلی آهی (ایمن‌), مقاله
متن کامل

در این مقاله شیوه ی نوشتن برای کودکان توضیح داده شده و نکاتی برای راهنمایی نویسندگان ادبیات کودکان و افزایش مهارت های آن ها بیان شده است. در زمینه انتخاب ناشر و چگونگی ارتباط با ناشران نیز پیشنهادهایی ارائه شده است.latest jordan Sneakers | adidas