کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is عبدالحسین آل رسول  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
۱۳۵۰
عبدالحسین آل رسول, مگر ممکن است که نظام آموزشی هم وارداتی باشد ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۱۶-۲۱۹, ۱۳۵۰.
۱۳۴۲
عبدالحسین آل رسول, گرو ه های بررسی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۲.