کاربرگه

Found 29 results
فیلترها: کلیدواژه is ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
والتر شرف, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها، دعوتی برای پرواز و اوج گرفتن ذهنی مستقل کودکان. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٥]–٢١٦, ۱۳۶۳.
میراکلیس، میخائیل, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٩]-٢٢١, ۱۳۶۳.
ویرجینیا هاویلند, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٧]–٢١٨, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو) و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢٢٢]-٢٢٦, ۱۳۶۳.
گوته کلینبرگ, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٣]–٢١٤, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
بامبرگر، ریچارد و آهی (ایمن), لیلی, پرورش انگیزه مداوم خواندن و عادت به مطالعه. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٣١] – ٣٥, ۱۳۶۳.
سیلویا لوئیز انگدال و صنعتی زاده کرمانی, مهدخت, چرا برای نوجوانان امروز چیز می نویسیم. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٦٢] – ٦٦, ۱۳۶۳.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, چگونگی عمل تطبیق و طرح افکنی در داستانهای عامیانه کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١١٢] – ١١٩, ۱۳۶۳.
لیلی آهی (ایمن), چگونه برای اطفال کتاب بنویسیم. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٥٧]–٦١, ۱۳۶۳.
جواد هاشمی دهکردی, چگونه در شهرکرد کتابخانه های کودک را تشکیل دادم. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٧٢] – ١٧٧., ۱۳۶۳.
لیلی آهی (ایمن), داستانهای تخیلی برای کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٠٥] – ١٠٦, ۱۳۶۳.
حذفی, رغبتهای مطالعه در نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٥١]–٥٣, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), زمینه های خالی در ادبیات کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢] – ٧, ۱۳۶۳.
توران اشتیاقی, سخنی پیرامون درس ادبیات کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٣٦]–٣٨, ۱۳۶۳.
عذرا دبیری, سیاست در کتابهای کودکان و نوجوانان. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢٠٣]–٢٠٦, ۱۳۶۳.
آتش جعفرنژاد, شرایط اصلی یک کتاب خوب از نظر کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٤٧]–٥٠, ۱۳۶۳.
نوش آفرین انصاری (محقق), کتاب و اجتماع. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٧٠] – ١٧١, ۱۳۶۳.
طاهرپور، پوراندخت و رضوانی, فریده, کتابهای تاریخی برای کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٢٢] – ١٢٧, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), کودک و کتاب در ایران. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢٠٧]–٢١٢, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), گزارش برنامه تجربی یک ساعت مطالعه در هفته برای تمام کلاسهای دبستان فرهاد سال تحصیلی ۴۵ – ۱۳۴۴. در جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, صص ص. ۱۳۲–۱۴۳, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), گزارشهای کتاب را می توان زنده و جالب اجرا کرد. در جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, صص ص. ۱۴۴–۱۵۲, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), گزارشی از کار جلسات هیأت داوران جهانی جایزه هانس کریستین اندرسن, وین ١٦ – ١٣ فروردین ١٣٥٥ (١٩٧٦) ". در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٩٣]–٢٠٢, ۱۳۶۳.
پادندروف، ایلا و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, مشخصات مطالب علمی خوب برای خوانندگان جوان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٩٠]–٩٧, ۱۳۶۳.
معلم، بچه ها و کتاب. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٦٢] – ١٦٤, ۱۳۶۳.
نقش خانواده در علاقه مند کردن اطفال برای مطالعه. در جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۵۹]–۱۶۱, ۱۳۶۳.
ماریا گریپه و یمینی شریف, عباس, نوشتن برای کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٧٧]–٨٤, ۱۳۶۳.
عباس حری, واقع گرایی در ادبیات کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١١]–١٤, ۱۳۶۳.
مهری آهی, هانس کریستین اندرسن و آثار او. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٣٩]–٤٦, ۱۳۶۳.