کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is کیارستمی، تقی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
۱۳۴۹
مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۷-۱۰], ۱۳۴۹.