کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is تقی کیارستمی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
۱۳۴۹
تقی کیارستمی, قهرمان‌. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۴۹.