کاربرگه

Found 48 results
فیلترها: کلیدواژه is توران میرهادی (خمارلو)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۸۱
جواد هاشمی دهکردی, ت‍اس‍ی‍س‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ های کودک: ش‍ه‍رک‍رد (دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۴ص, ۱۳۸۱.
۱۳۷۰
توران میرهادی (خمارلو), سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف در شورای کتاب کودک اول دی ماه ۶۹. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٧١-٨٦, ۱۳۷۰.
۱۳۶۳
والتر شرف, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها، دعوتی برای پرواز و اوج گرفتن ذهنی مستقل کودکان. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٥]–٢١٦, ۱۳۶۳.
میراکلیس، میخائیل, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٩]-٢٢١, ۱۳۶۳.
ویرجینیا هاویلند, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٧]–٢١٨, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو) و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢٢٢]-٢٢٦, ۱۳۶۳.
گوته کلینبرگ, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٣]–٢١٤, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), زمینه های خالی در ادبیات کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢] – ٧, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), کودک و کتاب در ایران. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢٠٧]–٢١٢, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), گزارش برنامه تجربی یک ساعت مطالعه در هفته برای تمام کلاسهای دبستان فرهاد سال تحصیلی ۴۵ – ۱۳۴۴. در جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, صص ص. ۱۳۲–۱۴۳, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), گزارشهای کتاب را می توان زنده و جالب اجرا کرد. در جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, صص ص. ۱۴۴–۱۵۲, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو), گزارشی از کار جلسات هیأت داوران جهانی جایزه هانس کریستین اندرسن, وین ١٦ – ١٣ فروردین ١٣٥٥ (١٩٧٦) ". در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٩٣]–٢٠٢, ۱۳۶۳.
۱۳۵۹
سوسن سلطان محمدی و میرهادی, توران, تحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۳۰ص., ۱۳۵۹.
۱۳۵۷
توران میرهادی (خمارلو), دو گ‍ف‍ت‍‍ار, (ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌آم‍وزش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ ‌آن‌ در ‌ای‍ج‍‍اد ‌ع‍‍ادت‌ ب‍ه‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍ه‌). بی نا, بی جا, ص ۹۰ص‌, ۱۳۵۷.
پرویز کلانتری, ف‍ی‍ل‍م‍ی‌ازم‍س‍ائ‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۷.
لیلی آهی (ایمن), گذری در ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ١٠، ١٧٥ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۱
جواد پارسای جاوید, فهرست کتاب های مناسب شورای کتاب کودک (دستنویس). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص‌, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
مراکز و مؤسسات ایرانی : شورای کتاب کودک. راهنماي کتاب, صص ۴۰۷-۴۱۱, ۱۳۵۰.
۱۳۴۳
توران میرهادی (خمارلو), کودکستان قبل از دبستان. رادیو ایران, ص ٨-٩، ١١، ١٣، ٢٧، ٣٦, ۱۳۴۳.
۱۳۴۲
توران میرهادی (خمارلو), سرگذشت یک کتابخانه. ماهنامه آموزش و پرورش, صص ۳۸-۴۲, ۱۳۴۲.
توران میرهادی (خمارلو), یک تجربه تربیتی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۶-۳۸, ۱۳۴۲.
۱۳۴۱
توران میرهادی (خمارلو), اتل متل توتوله : تصویر جعفر تجارتچی ... راهنمای كتاب, صص ۲۹۸-۳۰۰, ۱۳۴۱.
محمد مشایخی, تشکیل شورای کتاب کودک(دستنویس). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۱.