کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is زمانی، محمد زمان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
۱۳۵۳
چند خبر ..: تقویم یونیسف. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۳.
۱۳۴۹
برنده ی جایزه اول ریاست کمیسیون ملی یونسکو در ژاپن. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۲-۳], ۱۳۴۹.