کاربرگه

Found 63 results
فیلترها: کلیدواژه is کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر)  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
اسماعیل کدخدازاده, ب‍ازدی‍د از ن‍اش‍ران‌ اص‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌, ش ل‍ی‍ل‍ی‌ آه‍ی‌ (ای‍م‍ن‌) (استاد درس). آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, نوشته شده.
احمد سیف زرگر, ب‍ازدی‍د از ن‍اش‍ران‌ ک‍ت‍اب‌های ک‍ودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۸ص, نوشته شده.
منیژه علامه, گزارش وانتقاد از ناشرین کتب ادبیات کودکان ونوجوانان. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۹ص, نوشته شده.
دانشجویان‌ کتابداری‌ دانشک‍ده‌ ع‍ل‍وم ‌تربیتی دانشگاه‌ ته‍ران, م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا آق‍ای‌ آزاد درب‍اره‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ون‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ک‍ودک‍ان‌. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, نوشته شده.
۱۳۸۱
گ‍ز‌ارش‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ت‍‍اب‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۸۰‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱۴ص, ۱۳۸۱.
گ‍ز‌ارش‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت ‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍رک‍ز گ‍ر‌اف‍ی‍ک‌ و‌ س‍‍ای‍ر ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ و‌اح‍د ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌ از سال ۱۳۴۸ تا سال ۱۳۸۰. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان, تهران, ص ٢٢ ص, ۱۳۸۱.
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
۱۳۵۸
لیلی توفیقی داریان, ویژگی زن در کتابهای داستانی کودکان ۵-۱۲ ساله, ش جامعه شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۳۸ص., ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
محمد عزیزی, از گمشده لب دریا تا کلاته ی نان, فرود و فراز در کار غلامحسین ساعدی ". نگین, ص ١٩-٢١, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
افتخاری دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۴, ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۷): بررسی آثار فریده فرجام, از نگاه عینی و ساده، تا دید انتزاعی و شاعرانه ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۹) : بررسی آثار نادر ابراهیمی. كیهان (ویژه هنر و اندیشه), ۱۳۵۶.
توران میرهادی (خمارلو), سیر تحول ادبیات کودکان در ایران. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۳–۱۷, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
فرخنده، محمود, بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: آشنایی با عملکرد سنت. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
فرخنده، محمود, بحث و بررسی : شناخت هنر کودک : ترکیب حماسی کلام. رستاخیز, ص ٧, ۱۳۵۵.
فرخنده، محمود, بحث و بررسی ، شناخت هنر کودک : خواب های خوش کودکان. رستاخیز, ص ٧, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: به دنبال گرده ی زمین. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: پسر غمگین آوازخوان. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: جای عنصر خوب در داستان خالی است. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: حرفی برای بچه ها، حرفی برای نویسنده. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: روایت هایی که افسانه هستند نه دروغ. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: ریشه در خاک دوستی. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
حمید حمزه, بررسی کتاب کودک: ضرورت آشنایی با فرهنگ کلامی بچه ها. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۵.
نقد کتاب کودکان : رو در روی طبیعت ، با گوشه چشمی به عرفان. رستاخیز, ص ٧, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
۷ میلیون کودک و نوجوان کتاب خوان. آیندگان, ص ۸, ۱۳۵۳.
محمد رضا حکیمی, آموزش مذهبی کودک و نگاهی به دو کتاب نفیس. نگین, صص ۱۲، ۵۴-۵۵, ۱۳۵۳.
چند خبر ..: تقویم یونیسف. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۳.
چند خبر .. : کتابهای برگزیده سال. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
از خلاصه نویسی تا انتقاد : در حاشیه ی نقدی بر گمشده ی لب دریا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ١٦، ٢٥-٢٦, ۱۳۵۲.
نسرین زنگنه, نقدی بر کتاب گمشده ی لب دریا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٣١-٣٢, ۱۳۵۲.
یک موفقیت تازه. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۴, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
غلامرضا امامی, پسرک چشم آبی, نوشته جواد مجابی، نقاشی از فرشید مثقالی ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۵, ۱۳۵۱.
ژاله رفیع زاده, رفیع زاده, ژاله, و آتشی, منوچهر, تماشای کودکان و نوجوانان : درباره کتاب بحث کنیم : گمشده لب دریا. تماشا, ص ٩٦, ۱۳۵۱.
جایزه ی نمایشگاه بولونی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۵, ۱۳۵۱.
س. ط., سال ۵۱، سال کتاب های نفیس و ارزان سازمان انتشارات کانون. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۴, ۱۳۵۱.
کتاب : نقد و بررسی : فرزند زمان خویشتن باش. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲۳], ۱۳۵۱.
گزارش سالانه سازمان انتشارات. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۱.