کاربرگه

Found 888 results
فیلترها: کلیدواژه is منابع نوشتاری  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
حمید کمپانی, آی‍ا ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ در ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ه‌ ف‍زون‍ی‌ گ‍رائ‍ی‍ده‌ اس‍ت‌ ؟. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۴ص, نوشته شده.
آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍رب‍ی‌ ک‍ودک‌. آرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۳ص, نوشته شده.
بنیاد پهلوی, آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۷ص, نوشته شده.
شهربانی تبریز, اج‍ازه‌ن‍ام‍ه‌ی‌ ن‍ص‍ب‌ رادی‍و. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, نوشته شده.
احصائیه مکتب خانه های شیراز(دستنویس). سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, نوشته شده.
فاطمه بیگم عابدی مقدم, اردک پرچونه. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۸ص, نوشته شده.
اداره مطالعات و برنامه ها, اس‍اس‍ن‍ام‍ه اداره‌ ام‍ور تربیتی دان‍ش‌ آم‍وزان‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, نوشته شده.
اداره مطالعات و برنامه ها, اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ اداره‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ اج‍ب‍اری‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, نوشته شده.
اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ م‍وس‍س‍ه‌ اه‍دا ک‍ت‍اب‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص, نوشته شده.
جبار باغچه بان, اعلان: کلاهبرداری در وزارت فرهنگ. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۵ص, نوشته شده.
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا: ق‍ص‍ه‌ ت‍ن‍ب‍ل‍و ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲۶ص‌, نوشته شده.
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا: ق‍ص‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ص‍ب‍ور ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲۶ص‌, نوشته شده.
استودیو جوجو, افتتاح مجدد استودیو جوجو, اولین و تنها تهیه کننده فیلم های قلمی (میکی موز) در ایران توسط تجارت چی. آرشیو خانواده تجارتچی, ص ١ ص, نوشته شده.
فریدون بدره ای, الیدور. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص‌, نوشته شده.
امورتربیتی دانش آموزان وتربیت پیشاهنگی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, نوشته شده.
ضیایی‌, ان‍واع‌ خ‍وان‍دن‍ی‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۵ص, نوشته شده.
ب‍از ه‍م‌ دس‍ت‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ خ‍ف‍ه‌ ک‍ردن‌ م‍ول‍ف‌ و ن‍اش‍ر از آس‍ت‍ی‍ن‌ در آم‍ده‌ اس‍ت‌.. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, نوشته شده.
اسماعیل کدخدازاده, ب‍ازدی‍د از ن‍اش‍ران‌ اص‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌, ش ل‍ی‍ل‍ی‌ آه‍ی‌ (ای‍م‍ن‌) (استاد درس). آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, نوشته شده.
احمد سیف زرگر, ب‍ازدی‍د از ن‍اش‍ران‌ ک‍ت‍اب‌های ک‍ودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۸ص, نوشته شده.
محبوب نورصالحی, ب‍ال‍م‍اس‍ک‍ه‌ ی‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, نوشته شده.
پروین بلورچی, ب‍ح‍ث‌ ک‍وت‍اه‍ی‌ درب‍اره‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‌ رادی‍و. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص, نوشته شده.
ب‍رگ‌ ت‍ح‍وی‍ل‌ ک‍ت‍اب‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, نوشته شده.
شورای کتاب کودک, ب‍رگ‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ ع‍ض‍وی‍ت‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳۴ص, نوشته شده.
نرگس وفادار, ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا، ب‍چ‍ه‌ه‍ا. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, نوشته شده.
ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ (خ‍ان‍ه‌ داری‌) ب‍م‍ن‍ظورب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ درس‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۰ص, نوشته شده.
منوچهر معین افشار و الوندی, نیکول, ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‌ رادیو(دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴۴ص, نوشته شده.
ونوس جدیدی, ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ف‍ت‍گ‍ی‌و ب‍رگ‌ ارش‍ی‍اب‍ی‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۶ص, نوشته شده.
وزارت کشور, ‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ ه‍ای‌ حمایتی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, نوشته شده.
شورای کتاب کودک, برگه تشکیل شورای کتاب کودک. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳۰ص, نوشته شده.
برنامه انتشاراتی تشویق وترغیب دانش آموزان به مطالعه کتب سودمنددر تعطیلات تابستان. آرشیو شورای کتاب کودک, ص ۶ص, نوشته شده.
برنامه ایجاد موزه تاریخ طبیعی و باغ وحش بزرگ تهران در دوران برنامه عمرانی پنجم کشور. سازمان حفاظت محیط زیست, تهران, ص ۲۴ص., نوشته شده.
محمد حاجی حسینی, برنامه خردسالان(دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲۱ص, نوشته شده.
خانه نوجوان, بروشورخانه نوجوانان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۶ص‌, نوشته شده.
حسینعلی شوندی, بیژن مفید و نمایشنامه نویسی کودک و نوجوانان. دانشگاه آزاد, تهران, نوشته شده.
پرسش های امتحانی درس ادبیات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, نوشته شده.
[دانشجویان‌ کتابداری‌ دانشک‍ده‌ ع‍ل‍وم ‌تربیتی], پژوهش میدانی : نشریات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ ص, نوشته شده.
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ک‍ار و ق‍وان‍ی‍ن‌ ک‍ار. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۷ص, نوشته شده.
اهای روستای آدا, ت‍ق‍اض‍ان‍ام‍ه‌ ت‍اس‍ی‍س‌ م‍درس‍ه‌(دستنویس). موزه آموزش وپرورش اصفهان ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران, ص ۱ص, نوشته شده.
تقویم اهم فعالیت های چهل ساله یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل), به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس یونیسف ۲۰ آذر ۱۳۲۵ (۱۱ دسامبر ۱۹۴۶), ش یونیسف. دفتر جمهوری اسلامی ایران. دفتر یونیسف در ایران, تهران, ص ۸ص.: مصور، سیاه و سفید, نوشته شده.
جعفرقلی بختیاری, تلگراف درباره کارگران کودک و نوجوانان در کارگاه ها قالبیافی. سازمان اسناد ملی ایران, ص ١ ص, نوشته شده.