کاربرگه

Found 248 results
فیلترها: کلیدواژه is کوشش  [برداشتن فیلترها]
۱۳۰۹
سرکشی مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
شرایط مدارس ملی. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
صدور متحدالمال. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
طبع کتاب. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
طبع کتاب. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
طرز اداره مدارس. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
کمک مؤسسات خیریه. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
کمک محصلین. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
مدارس ایران در عراق. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
مدارس روستایی. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
مدارس متوسطه. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
مدارس نسوان. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
مدارس ولایات. کوشش, ص ۸۳, ۱۳۰۹.
مدرسه روستایی. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
معارف تربت. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
معاینه مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
معلمین و معلمات. کوشش, ۱۳۰۹.
مقدمه امتحانات. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
مکاتیب وارده: وضع رفتار معلمین با محصلین. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
نظری به معارف. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
وزارت معارف. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: امتحانات. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
وزارت معارف؛ امتحانات شفاهی، خاتمه امتحانات کتبی. کوشش, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: امتحانات مدارس، احصائیه مدارس. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: تآسیس مدارس در ایلات. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: تقسیم اعتبار. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: تنظیم بودجه. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: تهیه احصائیه مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: تهیه بودجه. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: راجع به مدارس ارامنه. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: عایدات اوقاف. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
وزارت معارف: وصول راپرت. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
وضعیت مدارس بین النهرین. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
وضعیت معارف. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
وضعیت معارف. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
وظایف بلدیه, حمایت از اطفال ". کوشش, ص ١, ۱۳۰۹.
وظایف بلدیه ها: تربیت اطفال. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
وظایف معارف. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
۱۳۰۸
اجرای تشکیلات. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
احصائیه مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.