معاینه مدارس

عنوانمعاینه مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۴ اردیبهشت ۱۳۰۹

شماره

س ۸ ش ۸۴ (۱۲۶۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبهداشت مدرسه ها, کوشش, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

خبر معاینه ی پزشکی دانش آموزان دختر و بازدید پزشکان از مدرسه ها.