مدارس نسوان

عنوانمدارس نسوان
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۳۰ مرداد ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۷۴ (۱۳۵۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعبرنامه های درسی, کوشش, مدرسه دخترانه, مقاله
متن کامل

بررسی لزوم چگونگی تربیت دختران، ضرورت افزایش شمار مدرسه های دختران و تدوین برنامه برای از میان برداشت نیازهای خانوادگی آنها.