مکاتیب وارده: وضع رفتار معلمین با محصلین

عنوانمکاتیب وارده: وضع رفتار معلمین با محصلین
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۶ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۹۷ (۱۳۵۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعخشونت در مدرسه, کوشش, مقاله
متن کامل

خاطرات یک خواننده ی نشریه از دوران مدرسه ی خود با اشاره به فلک شدن دانش آموزان، شلاق خوردن شان، بی عدالتی درباره ی آنها و تأثیر منفی این رفتارهای خشونت آمیز.Sports Shoes | Sneakers