کاربرگه

Found 248 results
فیلترها: کلیدواژه is کوشش  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۱
امتحانات مدارس ابتدایی. کوشش, ص ۳, ۱۳۱۱.
ساختمان مدرسه. کوشش, ص ۲, ۱۳۱۱.
صحیه عمومی: قیمت اقتصادی حفظ الصحه. کوشش, ص ۱, ۱۳۱۱.
طرز امتحان نهایی. کوشش, ص ۲, ۱۳۱۱.
نظامنامه مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۱۱.
۱۳۰۹
احصائیه امتحانات کتبی. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
اخبار ترکیه: شروع امتحانات در مدراس اکابر ملی. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
ارسال راپرت. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
ارسال کتب. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
اصلاح مدارس. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
اصلاح معکوس. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
افتتاح مدارس. کوشش, ص ۱-۲, ۱۳۰۹.
افتتاح مدارس. کوشش, ص ۱-۲, ۱۳۰۹.
امتحان محصلین. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
امتحانات ابتدایی. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
امتحانات شفاهی. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
امتحانات مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
امتحانات مدارس. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
امتحانات مدارس شیراز. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
بادکوبه، تعطیل معلمین مدرسه. کوشش, ص ۳, ۱۳۰۹.
باز هم معارف (ایام تحصیل). کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
بودجه معارف. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.