وزارت معارف: تهیه بودجه

عنوانوزارت معارف: تهیه بودجه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۳ مرداد ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش ۱۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعکوشش, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

خبر تهیه ی لایحه ای درباره ی صلاحیت یا عدم صلاحیت مدیران مدرسه های ملی و تعیین شرایط آموزشی ویژه برای آنها.Sports Shoes | Nike Running