کمک مؤسسات خیریه

عنوانکمک مؤسسات خیریه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۹۳ (۱۲۷۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعپرورشگاه ها, کوشش, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی اهمیت کمک به مؤسسه های خیریه همچون: پرورشگاه ها، کودکستان ها و بیمارستان ها.latest Nike Sneakers | Air Max