طرز اداره مدارس

عنوانطرز اداره مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۳۱ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۲۰۱ (۱۳۵۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعکوشش, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی رفتار نادرست معلمان با دانش آموزان در مدرسه های کشور و بررسی شیوه ی اداره ی مدرسه ها و رفتار با دانش آموزان در مدرسه های اروپا.