وضعیت مدارس بین النهرین

عنوانوضعیت مدارس بین النهرین
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۶ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۸۷ (۱۴ شهریور ۱۳۰۹): ۱؛ ش۱۸۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعکوشش, مقاله
متن کامل

گزارشی از وضعیت سه مدرسه ی ایرانیان به نام های مدرسه ی علوی در نجف، مدرسه ی حسینی در کربلا و مدرسه ی اخوت در کاظمین، اشاره به بنیانگذاران آنها، روند پیشرفت و وضعیت فعلی این مدرسه ها و برپایی مدرسه در بغداد.