کوشش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه ی تهیه ی کتاب و گسترش کتابخوانی کودکان و نوجوانان ایران

عنوانکوشش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه ی تهیه ی کتاب و گسترش کتابخوانی کودکان و نوجوانان ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
نویسندگانطاهباز, سیروس
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۷۷

ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

زمستان ۱۳۵۴

شماره

دوره ی اول ش ۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸۲-۱۹۴
موضوعطاهباز، سیروس, فصلنامه کانون, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), كتابخانه كودكان, م‍ج‍م‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در خ‍دم‍ت‌ ‌آش‍ن‍‍ای‍‍ی‌ و ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی (١٣٥٤: تهران‌), مقاله, یونسکو
متن کامل

نخست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شده در ادامه دو فعالیت اساسی و مهم کانون پرورش فکری شرح داده شده است. اولی فعالیت مهم کانون ایجاد کتابخانه های کودکان و نوجوانان در شهرها وروستاها است به همراه شرح فعالیت های گوناگون کتابدران و نیز راه اندازی کتابخانه های سیار در ایران. فعالیت اساسی دیگر کانون انتشار کتاب برای کودکان ئ نوجوانان می باشد که پس از اشاره ای کوتاه به تاریخچه ی انتشار کتاب برای کودکان در ایران به فعالیت های کانون در این زمینه و تعدا کتاب ها و تیراژ آن ها اشاره می کند.
این گزارش در «مجمع بین المللی ادبیات کودکان در خدمت آشنایی و همکاری جهانی» که در بهار سال ۱۳۵۴ در تهران برگزار شده، ارائه شده است. این مجمع با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یونسکو برگزار شده است.Sports brands | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp