ویژگی زن در کتابهای داستانی کودکان ۵-۱۲ ساله

عنوانویژگی زن در کتابهای داستانی کودکان ۵-۱۲ ساله
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانتوفیقی داریان, لیلی
متن کامل

بررسی و تحلیل حضور و نقش زن در کتاب های داستان کودکان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انتشارات دادجو به تفکیک کتاب‌های تالیف یا ترجمه.