سیر تحول ادبیات کودکان در ایران

عنوانسیر تحول ادبیات کودکان در ایران
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۵۶

شماره

س ۱۵ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳–۱۷
موضوعتوران میرهادی (خمارلو), شورای کتاب کودک, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

روند تحول ادبیات کودکان در ایران مانند دیگر کشورها، کم و بیش از قوانین ویژه ی اقتصادی و اجتماعی و نیز فرهنگ عامه تأثیر پذیرفته است. پس از همگانی شدن آموزش، گسترش علم روان شناسی و درک اهمیت دوران کودکی و نوجوانی، ادبیات ویژه ی کودکان در سراسر جهان پدید آمد و مطالب خواندنی و ادبیات از هم جدا شدند. در ایران این تغییرات به سادگی انجام نمی شود و این شاید بزرگترین مشکل بر سر راه تحول ادبیات در ایران باشد که خود مشکلات دیگری را در پی دارد. در سال های گذشته در ایران افراد و سازمان هایی در زمینه ی ادبیات کودکان فعالیت کرده اند که همه اثرگذار و مفید بوده اند. در روند تحول ادبیات کودکان ایران، دو مسأله ی مهم دیگر، ترجمه ی آثار خارجی و کتاب های غیرداستانی می باشد که هر یک ویژگی هایی دارند. پژوهش هایی که در این حوزه انجام شده اند نیز از عوامل اثرگذار در این زمینه اند. گنجینه های غنی ادب کهن فارسی اندوخته ای است که بازنویسی تخصصی و هنرمندانه ی آن ها می تواند پلی بین فرهنگ دیرین و امروز بزند و به تحول ادبیات کودکان شکل ایرانی و ویژه خود را بدهد.Authentic Sneakers | Nike Shoes