گزارش سالانه سازمان انتشارات

عنوانگزارش سالانه سازمان انتشارات
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۵
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), کتابشناسی, مقاله
متن کامل

شرح فعالیت های سازمان انتشارات کانون در زمینه ی انتشار کتاب های مناسب و جدید برای کودکان و نوجوانان و فهرستی از آثار منتشر شده از سوی کانون در سال ۱۳۵۰ و نیز کتاب هایی که آماده ی چاپ شده اند تا در سال ۱۳۵۱ منتشر شوند.bridgemedia | Nike Air Max 270