کاربرگه

Found 35 results
فیلترها: کلیدواژه is مهتدی، فضل الله (صبحی)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۰
یادی از صبحی : بچه ها سلام. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۸], ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
خ‍‍ادم‍‍ان‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌: ن‍خ‍س‍‍ت‍ی‍ن‌ د‌اس‍ت‍‍ان‍س‍ر‌ا. م‍‍ا‌ه‍ن‍‍‍ام‍ه‌ ش‍ور‌ا‌ی‌ ک‍ت‍‍اب‌ ک‍ودک, ص ۵-۷, ۱۳۴۸.
خادمان ادبیات کودکان : نخستین داستانسرا. ماهنامه شورای کتاب کودک, ص ٥-٧, ۱۳۴۸.
۱۳۴۱
ا. یگانگی, ب‍چ‍ه‌‌ ه‍‍ا س‍لام‌: ب‍ش‍ن‍و ‌از ن‍‍ی‌ چ‍ون‌ ح‍ک‍‍ای‍ت‌ م‍ی‍ک‍ن‍د ... ت‍‍ه‍ر‌ان‌ م‍ص‍ور, ص ۵۸-۵۹ ، ٥٤, ۱۳۴۱.
فضل الله مهتدی (صبحی), داستان کهن: بیمار خیالی. کیهان بچه ها, ص ٨-٩, ۱۳۴۱.
فضل الله مهتدی (صبحی), داستانهای کهن : غوزه. کیهان بچه ها, ص ٨-٩، ٢٦, ۱۳۴۱.
فضل الله مهتدی (صبحی), داستانهای کهن : ملای مکتب دار. کیهان بچه ها, ص ٢٨-٢٩, ۱۳۴۱.
درگ‍ذش‍ت‌ ص‍ب‍ح‍‍ی‌. پ‍ی‍‍ام‌ ن‍وی‍ن, ص ٣٨, ۱۳۴۱.
درگذشت صبحی. راهنمای کتاب, ص ٨٢٥- ٨٢٦, ۱۳۴۱.
حسین کوشیار, ص‍ب‍ح‍‍ی‌. اطلا‌ع‍‍ات‌ ‌ه‍ف‍ت‍گ‍‍ی, ص ۵۳, ۱۳۴۱.
یادی از صبحی : بچه ها سلام. کیهان بچه ها, ص [٣], ۱۳۴۱.
۱۳۴۰
فضل الله مهتدی (صبحی), بز زنگوله پا. کتاب هفته, ص ١٧٨-١٧٩, ۱۳۴۰.
۱۳۳۷
ملا ماندگار. تهران مصور, ص ١٤, ۱۳۳۷.
۱۳۳۱
‌اول‌ ژوئ‍ن‌ روز‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در ‌ای‍ر‌ان‌. ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان, ص ۳۸-۴۰, ۱۳۳۱.
بچه ها سلام !. خواندنیها, ص ١٨-۲۰, ۱۳۳۱.
۱۳۲۹
افسانه‌های کهن – بچه ها سلام. کاویان, ص ٢٠, ۱۳۲۹.
۱۳۲۵
فضل الله مهتدی (صبحی), بچه ها سلام. کیهان بچه ها, ص ٢، ٩, ۱۳۲۵.
گ‍ز‌ارش‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌. پ‍ی‍‍ام‌ ن‍و, ص ١١٧, ۱۳۲۵.
گ‍ز‌ارش‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌ در ‌اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ م‍‍اه‌ ۱۳۲۵. پ‍ی‍‍ام‌ ن‍و, ص ١١٣- ١١٦, ۱۳۲۵.
۱۳۲۴
کتابهای تازه, افسانه ها ". سخن, ص ٥٤١-٥٤٢, ۱۳۲۴.
گ‍ز‌ارش‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌. پ‍ی‍‍ام‌ ن‍و, ص ١١٣, ۱۳۲۴.