داستانهای کهن : چوپان و فرشته

عنوانداستانهای کهن : چوپان و فرشته
گونهمقاله
نویسندگانمهتدی (صبحی), فضل الله
تاریخ تولد - وفات

-١٣٤١

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۳۶

شماره

س ١ ش ۱۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣-٤
وضعیت رنگ

مصور (بخشی رنگی)

موضوعافسانه پریانی, کیهان بچه ها, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

روزگاری، چوپان ضعیف و رنجوری زندگی می کرد که چوپان های دیگر به او زور می گفتند و نمی گذاشتند گله اش را در چمن های پرعلف بچراند. او هم به ناچار به جاهای دور دست می رفت. روزی که در جنگل انبوهی مشغول چراندن گوسفندانش بود، زنی زیبا را دید که زیر درخت بزرگی خوابیده است. چوپان از شاخه های درختان برای آن زن سایبانی درست کرد. وقتی آن زن که در واقع یک فرشته بود، از خواب بیدار شد، به خاطر این کار نیک چوپان خواست آرزوی او را برآورده کند. چوپان هم از او خواست که زورش را زیاد کند. فرشته زور چوپان را زیاد کرد ولی به او سفارش کرد که از زورش در راه های خوب استفاده کند. چوپان هم که پهلوانی پر زور شده بود، از همه ی زورش در راه آسایش مردم استفاده می کرد.Adidas footwear | Nike