درگذشت صبحی

عنواندرگذشت صبحی
گونهمقاله
ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

آبان و آذر ١٣٤١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨٢٥- ٨٢٦
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبازنویس, راهنمای کتاب, سرگذشتنامه مستند, قصه گو, کتابشناسی, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

شرح زندگی، فعالیت های فرهنگی و آثار فضل الله مهتدی (صبحی)Best jordan Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News