گ‍ز‌ارش‌ ‌ه‍ئ‍ی‍ت‌ م‍دی‍ره‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌ رو‌اب‍ط ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍‍ا ‌ات‍ح‍‍اد ج‍م‍‍ا‌ه‍ی‍ر ش‍ورو‌ی‌س‍وس‍ی‍‍ال‍ی‍س‍ت‍‍ی‌

عنوانگ‍ز‌ارش‌ ‌ه‍ئ‍ی‍ت‌ م‍دی‍ره‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌ رو‌اب‍ط ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍‍ا ‌ات‍ح‍‍اد ج‍م‍‍ا‌ه‍ی‍ر ش‍ورو‌ی‌س‍وس‍ی‍‍ال‍ی‍س‍ت‍‍ی‌
گونهمقاله
ناشرپ‍ی‍‍ام‌ ن‍و
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

‌اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۲۷

شماره

س‌۴ ش‌ ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۲-۱۴۱
موضوعپیام نو, قصه گو, قصه گویی, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

گزارشی کمیسیون های مختلف ‌ان‍ج‍م‍ن‌ رو‌اب‍ط ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍‍ا ‌ ش‍ورو‌ی از اردیبهشت ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ و حضور فضل الله مهتدی (صبحی) در بخش کودکان این انجمن برای اجرای برنامه های کودکان و قصه گویی.best Running shoes | Womens Shoes Footwear & Shoes Online