گ‍ز‌ارش‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌ در ‌اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ م‍‍اه‌ ۱۳۲۵

عنوانگ‍ز‌ارش‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌ در ‌اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ م‍‍اه‌ ۱۳۲۵
گونهمقاله
ناشرپ‍ی‍‍ام‌ ن‍و
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

‌اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت ١٣٢٥

شماره

دوره‌ ٢‌ ش‌ ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١٣- ١١٦
موضوعآموزش و پرورش, پیام نو, قصه گو, قصه گویی, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

گزارش فعالیت های فرهنگی و سخنرانی های ان‍ج‍م‍ن‌ رو‌اب‍ط ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍‍ا ‌ ش‍ورو‌ی، در زمینه ی آموزش و پرورش و اصول آن در شوروی و قصه گویی فضل الله مهتدی (صبحی) برای کودکان در این انجمن.Sports brands | シューズ