کودکان افسانه ها میآورند درج در افسانه شان صد سر و پند

عنوانکودکان افسانه ها میآورند درج در افسانه شان صد سر و پند
گونهمقاله
نویسندگانمهتدی (صبحی), فضل الله
تاریخ تولد - وفات

-١٣٤١

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ١٣٣٦

شماره

س ٥ ش ٩، ١٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه(٣٤)-٣٥
موضوعافسانه ها, سپیده فردا, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

بررسی افسانه های ایرانی ویژه ی کودکان و تغییراتی که با گذشت زمان و به سبب اوضاع گوناگون در آن ها به وجود آمده است با اشاره به رسوخ افسانه های ایرانی در بیشتر کشورهای جهان.Best Sneakers | Air Jordan