کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: کلیدواژه is یونسکو  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
کتاب برای همه : برنامه ی عمل. فصلنامه کانون, صص ۳-۳۲, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
سیروس طاهباز, کوشش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه ی تهیه ی کتاب و گسترش کتابخوانی کودکان و نوجوانان ایران. فصلنامه کانون, صص ۱۸۲-۱۹۴, ۱۳۵۴.
گزارش مجمع بین المللی ادبیات کودکان در خدمت آشنائی و همکاری جهانی, تهران، ۲۵-۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۱۳، ۱۵, ۱۳۵۴.
گزارش نهایی مجمع بین المللی ادبیات کودکان در خدمت آشنایی و همکاری جهانی, تهران، ۳۱-۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ ". فصلنامه کانون, ص ۱۹۵-[۲۲۲]، ۲۰, ۱۳۵۴.
شورای کتاب کودک, گسترش ادبیات کودکان در ایران در دهه ی گذشته. فصلنامه کانون, صص ۱۷۹-۱۸۱, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
چند خبر .. : سمینار بین المللی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۹], ۱۳۵۳.
کنفرانس جهانی تولید و توزیع فیلم برای کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳], ۱۳۵۳.
۱۳۴۹
۱۹۷۰ سال بین المللی تعلیم و تربیت. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۲-۵۳, ۱۳۴۹.
شاهین شهیدی, پیشرفت در کار آموزش و پرورش نوجوانان. مکتب مام, ص ۵۸-۵۹, ۱۳۴۹.
۱۳۴۱
جهان دانش و هنر. سخن, ص ۲۳۲, ۱۳۴۱.
۱۳۴۰
رسالت کتابخانه. راهنمای کتاب، س ٤، ش٩ (آذر ١٣٤٠): ٨٠٥ – ٨١٢، ٨٩٣؛, ص [٩٩٧] – ١٠٠٣, ۱۳۴۰.
۱۳۳۶
ملک افضلی, تعلیمات اساسی. آموزش و پرورش, ص ۱-۳, ۱۳۳۶.
اکبر شاکرین, تعلیمات اساسی چیست ؟. آموزش و پرورش, ص ۴-۱۵, ۱۳۳۶.
فیلم زندگانی کمینوس. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۹, ۱۳۳۶.