پیشرفت در کار آموزش و پرورش نوجوانان

عنوانپیشرفت در کار آموزش و پرورش نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانشهیدی, شاهین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

مهر ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۸-۵۹
پدیدآورندگان

مترجم: شاهین شهیدی

موضوعبرنامه های آموزشی, شاهین شهیدی, مقاله, مکتب مام, یونسکو
متن کامل

بررسی برنامه های آموزی یونسکو در مورد کشورهای توسعه نیافته .Sports brands | GOLF NIKE SHOES