گزارش مجمع بین المللی ادبیات کودکان در خدمت آشنائی و همکاری جهانی

عنوانگزارش مجمع بین المللی ادبیات کودکان در خدمت آشنائی و همکاری جهانی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
عنوان فرعیتهران، ۲۵-۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ "
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۱۳، ۱۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, م‍ج‍م‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در خ‍دم‍ت‌ ‌آش‍ن‍‍ای‍‍ی‌ و ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی (١٣٥٤: تهران‌), مقاله, یونسکو
متن کامل

شرح کامل سخنرانی ها، برنامه ی کار، گفت و گوها، بحث ها، گزارش نهایی تصویب شده از سوی شرکت کنندگان و فعالیت های انجام شده در این مجمع بین المللی که به کوشش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با همکاری یونسکو در تهران برگزار شد.Best Nike Sneakers | JORDAN BRAND