چند خبر ... : سمینار بین المللی

عنوانچند خبر ... : سمینار بین المللی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۹]
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کنفرانس جهانی تولید و توزیع فیلم برای کودکان و نوجوانان (۱۳۵۳: تهران), مقاله, یونسکو
متن کامل

برکزاری سمیناری جهانی درباره ی مسائل تولید و توزیع فیلم برای کودکان و نوجوانان که در آبان ماه بنا به پیشنهاد یونسکو به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در تهران برگزار خواهد شد.buy shoes | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival