گسترش ادبیات کودکان در ایران در دهه ی گذشته

عنوانگسترش ادبیات کودکان در ایران در دهه ی گذشته
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
نویسندگانشورای کتاب کودک,
ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

زمستان ۱۳۵۴

شماره

دوره ی اول ش ۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷۹-۱۸۱
موضوعسپاه دانش, شورای کتاب کودک, فصلنامه کانون, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, م‍ج‍م‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در خ‍دم‍ت‌ ‌آش‍ن‍‍ای‍‍ی‌ و ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی (١٣٥٤: تهران‌), مقاله, یونسکو
متن کامل

بررسی تحولات و پیشرفت های ادبیات کودکان ایران در دهه ی چهل که نتیجه ی تغییرات زیر بوده است: تحول روش تدریس و کتاب های درسی، شروع به فعالیت سپاه دانش، آغاز به کار شورای کتاب کودک و شناسایی کتاب های مناسب، انتشار نشریات «پیک» با همکاری آموزش و پرورش و انتشارات فرانکلین، و سرانجام شکل گرفتن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و گسترش انتشار کتاب های مناسب و راه اندازی کتابخانه های ثابت و سیار در سراسر کشور و نیز تهیه فیلم و زمینه سازی انجام گونه های مختلف فعالیت های هنری و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان.
این گزارش در «مجمع بین المللی ادبیات کودکان در خدمت آشنایی و همکاری جهانی» که در بهار سال ۱۳۵۴ در تهران برگزار شده، ارائه شده است. این مجمع با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یونسکو برگزار شده است.Running sports | Nike Shoes