کتاب برای همه : برنامه ی عمل

عنوانکتاب برای همه : برنامه ی عمل
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

تابستان ۱۳۵۶

شماره

دوره ی دوم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۳۲
موضوعسال جهانی کتاب (۱۹۷۲), فصلنامه کانون, مقاله, یونسکو
متن کامل

اشاره به کتاب و حضور آن در زندگی، میزان در دسترس بودن آن در کشورهای گوناگون و نام گذاری سال ۱۹۷۲ به نام سال جهانی کتاب. بررسی اقدامات انجام شده در کشورهای گوناگون به مناسبت سال جهانی کتاب و پس از آن ارائه ی چهار پیشنهاد موضوعی کلی همراه با راه کارهای پیشنهادی، برای اجرا در کشورها در ارتباط با تولید، توزیع و گسترش و افزایش علاقه به کتاب که در واقع ادامه ی فعالیت های سال جهانی کتاب می باشد. این متن برنامه ی عمل و راهنمایی است، در قلمرو یک برنامه ی وسیع جهانی برای گسترش کتابخوانی.Sports brands | Men's Footwear