کاربرگه

Found 100 results
فیلترها: پدیدآورنده is لیلی آهی (ایمن)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
لیلی آهی (ایمن), ادبیات کودکان تازیانه نصیحت نیست: بیشتر مدارس فاقد کتابخانه اند. اطلاعات, ص ١٩, ۱۳۵۲.
کیومرث شیدانی, تخفیف خرید کتاب برای تجهیز کتابخانه های مدارس. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۲.
لیلی آهی (ایمن), دریافت کتاب. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۲.
پروین بلورچی (رستمکلایی) و آهی (ایمن), لیلی, رغبتهای مطالعه کودکان در ده دبستان تهران, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۲.
لیلی آهی (ایمن), س‍وم‍ی‍ن‌س‍م‍ی‍ن‍ار ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۲.
حسین حافظی, س‍وم‍ی‍ن‌س‍م‍ی‍ن‍ار ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۲.
لیلی آهی (ایمن), س‍وم‍ی‍ن‌س‍م‍ی‍ن‍ار ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۲.
لیلی آهی (ایمن), سمینار تدریس ادبیات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۲.
لیلی آهی (ایمن), سومین سمینارادبیات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۲.
لیلی آهی (ایمن), فستیوال فیلم بین المللی ت‍ه‍ران‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۲.
محمود حقیقی و آهی (ایمن), لیلی, کتابشناسی توصیفی کتابهای مناسب برای نوجوانان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۲.
لیلی آهی (ایمن), م‍راس‍م‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
لیلی آهی (ایمن), بهترین کتاب سال. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
کریم امامی, ت‍ق‍وی‍م‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
مشاور و سر پهلوی, جایزه سلطنتی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
مشاور وسرپ پهلوی, جایزه شاهنشاهی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), چه کتاب هائی برای کتابخانه های آموزشگاهی ایران لازم است. نشریه دانشکده علوم تربیتی, ص [۶۸]-۷۲, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), درخواست نگارش مقاله. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), درخواست نگارش مقاله. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), درخواست نگارش مقاله. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
سیروس طاهباز, سال جهانی کتاب. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), سومین سمینار ادبیات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۱ص, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), سومین سمینار ادبیات کودکان ونو جوانان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), سومین سمینار ادبیات کودکان ونو جوانان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), سومین سمینار ادبیات کودکان ونو جوانان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
بدری ارباب شیرانی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), کتاب های برگزیده. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), کتاب های برگزیده. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), م‍راس‍م‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
لیلی آهی (ایمن), چگونه برای اطفال کتاب بنویسیم ؟. گزارش شورای کتاب کودک, ص ١١-١٥, ۱۳۵۰.
بهجت عرفانی محسنی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کامل دوره شش ساله پیک دانش‌آموز تا پایان سال ۱۳۴۹, ش کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۰.
مصطفی رمضانی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی نشریه فعلی شورای کتاب کودک (از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۴۹), ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۰.
لیلی آهی (ایمن), کتاب های برگزیده. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
جواد هاشمی دهکردی, توسعه کتابخانه های آموزشگاهی شهرکرد (دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۹.
جواد هاشمی دهکردی, ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ و آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌ : ش‍ه‍رک‍رد (دستنویس). آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۹.
شه روان, نمایشگاه کتاب. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
لیلی آهی (ایمن), بهترین کتاب سال. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۸.
لیلی آهی (ایمن), سفر به فضا. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۸.
آذر پورآذر و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۴۸.
هازار، پل و آهی (ایمن), لیلی, کتابهای خوب کدامند ؟. در نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. ٤٧-٥٠, ۱۳۴۸.