فستیوال فیلم بین المللی ت‍ه‍ران‌

عنوانفستیوال فیلم بین المللی ت‍ه‍ران‌
گونهسند
شماره دسترسی۲۸۲ت‌
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهکانون پرورش فکری کودکان ونو جوانان,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۲
تاریخ نشر

۳آبان ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, کانون پرورش فکری کودکان ونو جوانان, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

م‍ع‍رف‍ی‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍ه‍راب‌ (مافی) وم‍ه‍دخ‍ت‌ دول‍ت‌ آب‍ادی‌ اعضا هیئت مدیره شورای کتاب کودک ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ درج‍ل‍س‍ات‌ ب‍ح‍ث‌ و گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ف‍س‍ت‍ی‍وال‌ ف‍ی‍ل‍م‌بین المللی ت‍ه‍ران‌ .