کاربرگه

Found 100 results
فیلترها: پدیدآورنده is لیلی آهی (ایمن)  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
دانشجوی کتابداری دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران, م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا ح‍یدری‌ درب‍اره‌ ف‍ع‍الیت‌ ه‍ای‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍اراتی خ‍وارزمی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, نوشته شده.
لیلی آهی (ایمن), ملاکهای ارزشیابی کتابهای مصور کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, نوشته شده.
لیلی آهی (ایمن), ملاکهای سنجش کتابهای غیرداستان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, نوشته شده.
۱۳۷۲
لیلی آهی (ایمن), نقش شعر در زندگی اطفال زمان ما. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۲۰۳]–۲۱۲, ۱۳۷۲.
۱۳۶۳
بامبرگر، ریچارد و آهی (ایمن), لیلی, پرورش انگیزه مداوم خواندن و عادت به مطالعه. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٣١] – ٣٥, ۱۳۶۳.
لیلی آهی (ایمن), چگونه برای اطفال کتاب بنویسیم. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٥٧]–٦١, ۱۳۶۳.
لیلی آهی (ایمن), داستانهای تخیلی برای کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٠٥] – ١٠٦, ۱۳۶۳.
۱۳۵۹
ویل, هر که پیدا کرد مال خودش. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٢٨]ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۸
لیلی آهی (ایمن), پالتو قرمز. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
شهلا رازپوش و آهی (ایمن), لیلی, بررسی مفاهیم اجتماعی در کتابهای مناسب کودکان در ایران. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
الهه سیداحمدیان و آهی (ایمن), لیلی, بررسی مفاهیم و رفتارهای اجتماعی در کتابهای مناسب نوجوانان. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
کریم امامی, س‍ف‍ره‍ای‌ دور و دراز ه‍ام‍ی‌ و ک‍ام‍ی‌ در وطن‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۷.
مجید موسوی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست توصیفی کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان بر اساس فهرست شورای کتاب کودک (از آغاز سال ۱۳۵۱ تا پایان سال ۱۳۵۶), ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
لیلی آهی (ایمن), گذری در ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ١٠، ١٧٥ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
لیلی آهی (ایمن) و ضرابی, سیمین, از ادبیات کودکان چه می دانیم ؟. پیک معلم و خانوده, ص ٣٤-٣٧, ۱۳۵۶.
ایرج جهانشاهی, پ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۶.
ایرج جهانشاهی, پ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۶.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, تدریس ادبیات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۶.
کریم امامی, درخواست بررسی کتاب. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۶.
لیلی آهی (ایمن), مراسم معرفی کتاب برگزیده سال. آرشیو شورای کتاب کودک, ص ۱ص, ۱۳۵۶.
لیلی آهی (ایمن), مراسم معرفی کتاب برگزیده سال. آرشیو شورای کتاب کودک, ص ۱ص, ۱۳۵۶.
لیلی آهی (ایمن), ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ کتاب‌ ف‍ران‍ک‍ف‍ورت. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, ۱۳۵۶.
لیلی آهی (ایمن), یک روز زندگی پسرک قطبی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
لیلی آهی (ایمن), بحث روز: ابعاد مشارکت والدین در آموزش کودکان. رستاخیز, ص ۹, ۱۳۵۵.
فرهاد صبا, ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۵.
لیلی آهی (ایمن), درخواست ارسال کتاب. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۵.
لیلی آهی (ایمن), س‍رگ‍ذش‍ت‌ چ‍م‍ن‍زار ب‍زرگ‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۵.
لیلی آهی (ایمن), کتاب برگزیده. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۵.
لیلی آهی (ایمن), کتاب برگزیده. آرشیو شورای کتاب کودک ، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, ۱۳۵۵.
لیلی آهی (ایمن), کتاب برگزیده. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
لیلی آهی (ایمن), انجمن های خانه و مدرسه به خانه تکانی نیاز دارند. رستاخیز, ص ۴, ۱۳۵۴.
آتش جعفرنژاد و آهی (ایمن), لیلی, ب‍ررس‍ی‌ ع‍ق‍ای‍د و ن‍ظرات‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ درب‍اره‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ی‍ک‌ ک‍ت‍اب‌ خ‍وب‌, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۹۲ص., ۱۳۵۴.
لیلی آهی (ایمن), تجهیز کتابخانه کودکستان دانشگاه اصفهان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۱ص‌, ۱۳۵۴.
لیلی آهی (ایمن), خ‍لاص‍ه‌ م‍ذاک‍رات‌ ج‍ل‍س‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اع‍ض‍ای ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص‌, ۱۳۵۴.
پرویز طه و آهی (ایمن), لیلی, خادمان برگزیده ادبیات کودکان و نوجوانان از زمان مشروطیت تا عصر حاضر (۱۳۵۲), ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشكده‌ علوم تربیتی, تهران, ص ٢٢٥ ص, ۱۳۵۴.
نسرین‌دخت خراسانی و آهی (ایمن), لیلی, نویسندگان و مترجمان کتابهای کودکان و نوجوانان در عصر پهلوی, ش كتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
لیلی آهی (ایمن), پیشنهاد تدریس درس ادبیات کودکان در دانشکده ادبیات. ص ٢ ص, ۱۳۵۳.
لیلی آهی (ایمن), درخواست ارسال کتاب. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۳.
لیلی آهی (ایمن), س‍رگ‍ذش‍ت‌ گ‍ان‍دی‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۳.
لیلی آهی (ایمن), سوادآموزی در خدمت آموزش مداوم. تماشا, ص ۴۳, ۱۳۵۳.