م‍راس‍م‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌

عنوانم‍راس‍م‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌
گونهسند
شماره دسترسی ۱۳۸ت‌
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهرکن الدین همایون فرخ ( مدیر عامل سازمان کتابخانه های عمومی تهران ),
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۲
تاریخ نشر

۱۵مهر۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعرکن الدین همایون فرخ ( مدیر عامل سازمان کتابخانه های عمومی تهران ), سند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

پرسش شورای کتاب کودک درباره هزینه های ب‍رگ‍زاری‌ م‍راس‍م‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ س‍ال‌ ۱۳۵۰در س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍ه‍ران‌.