ده‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ طلای‍‍ی

عنوانده‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ طلای‍‍ی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٠٥ک
پدیدآورندگانپرو, شارل‌
تاریخ تولد - وفات

١٦٢٨-١٧٠٣

پدیدآورندگان همکاراندرسن, هانس کریستیان, روحی ارباب,, ایر‌ان‌ ‌عط‍ائی,
عنوان دیگر

ع‍ن‍و‌ان‌ رو‌ی‌ ج‍ل‍د: ق‍ص‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ک‍ودک‍‍ان‌ ده‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌.

ناشرب‍ن‍گ‍‍اه‌ م‍طب‍و‌ع‍‍ات‍‍ی‌ و ب‍‍ازرگ‍‍ان‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌
مکان انتشارطهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(ص‍ف‍ح‍ه‌ ش‍م‍‍ار گ‍ون‍‍اگ‍ون‌)
اندازه۵/١۵*۲١س.م
پدیدآورندگان

‌از ‌آث‍‍ار ش‍‍ارل‌ پ‍رو، ‌آن‍درس‍ن؛ ترجمه روحی ارباب؛ ن‍ق‍‍اش‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍ر‌ان‌ ‌ع‍ط‍ائ‍‍ی

موضوعآن‍درس‍ن, ادبیات ترجمه, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه‌ ها و قصه‌ های فرانسوی, ای‍ر‌ان‌ ‌ع‍ط‍ائ‍‍ی, ایر‌ان‌ ‌عطایی, بنگاه مطبوعاتی و بازرگانی فرهنگ, روحی ارباب, ش‍‍ارل‌ پ‍رو, شارل‌ پرو, فانتری دانمارکی, فانتزی جانوری, کتاب, مجموعه ها, هانس کریستین آندرسن, هانس کریستین اندرسن
گروه سنی(ب،ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

متن کامل

مجموعه‌ ی ۱۰ داستان، شامل: خاکسترى؛ کلاه قرمزى؛ گربه چکمه‏پوش؛ و....Sports brands | Nike sneakers