کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is هانس کریستین آندرسن  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
هانس کریستیان اندرسن, اردک زشت. خشایار, تهرا, ص ٨ص, نوشته شده.
شارل‌ پرو, ده‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ طلای‍‍ی. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ م‍طب‍و‌ع‍‍ات‍‍ی‌ و ب‍‍ازرگ‍‍ان‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌, طهران, ص (ص‍ف‍ح‍ه‌ ش‍م‍‍ار گ‍ون‍‍اگ‍ون‌), نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, شیادان. پدیده, تهران, ص [١٤] ص, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, وحشی کوچولو. شرکت انتشارات علمی و تحقیقاتی آویش, بی جا, ص ٩٦ ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
هانس کریستیان اندرسن, دختر شاه باتلاقها. امیركبیر،كتابهای طلایی‌, تهران‌, ص ۱۷۴ص‌, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
هانس کریستیان اندرسن, گنجشکها و گلسرخها. امرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ١٣٥ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۷
هانس کریستیان اندرسن, ملکه برفها. پدیده, تهران, ص ٢٩ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
هانس کریستیان اندرسن, فانوس فرسوده‌. امیركبیر،كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص ۱۷۸ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۴
هانس کریستیان اندرسن, ج‍وج‍ه‌ اردک‌ زش‍ت‌. ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی, تهران, ص ۵۰ ص, ۱۳۴۴.