کاربرگه

Found 25 results
فیلترها: کلیدواژه is روحی ارباب  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
شارل پرو, ان‍گ‍ش‍ت‌ ک‍وچ‍ک‍ه‌. بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, ج‍وج‍ه‌ ‌اردک‌ زش‍ت. بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ, بی جا, ص ١٥ص, نوشته شده.
شارل‌ پرو, ده‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ طلای‍‍ی. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ م‍طب‍و‌ع‍‍ات‍‍ی‌ و ب‍‍ازرگ‍‍ان‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌, طهران, ص (ص‍ف‍ح‍ه‌ ش‍م‍‍ار گ‍ون‍‍اگ‍ون‌), نوشته شده.
آلفونس دوده, نیورنز زیبا. بی نا, بی جا, ص ١٠٤ص, نوشته شده.
۱۳۵۵
ماکسیم گورکی, واسکا سرخه, مادر یک خائن. نگاه, تهران, ص ٣٧ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
روحی ارباب, ارباب، روحی, ش مترجم. ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
پانیس نی‌یدره, د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ل‍ت‍ون‍‍ی‌. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍‍اب‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۹۰ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۵
هکتور هانری مالو, بیخانمان. گلشایی, تهرا, ص ٣٦٠ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۳
ا‌ی‌ س‌ بیستروف‌, د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍ل‍ل‌ م‍ش‍رق‌ زم‍ی‍ن‌. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍‍اب‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲ج., ۱۳۴۳.
آننا باریشنیکووا (کوپریانیخا), داستانهای روسی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ۱۱۲ص‌, ۱۳۴۳.
ای س بیستروف, داستانهای ملل مشرق زمین. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ج, ۱۳۴۳.
۱۳۳۹
ش‍‍ارل‌ پ‍رو, ری‍ش‌ ‌آب‍‍ی‌, د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ خ‍و‌ان‍دن‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان. گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ١۴ص‌, ۱۳۳۹.
شارل پرو, ریش آبی, داستانهای خواندنی برای کودکان. گوتنبرگ, تهران, ص ١٤ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۷
گل ارغوانی, و چند داستان دیگر از افسانه‌ های كهن روسی. بنگاه ترجمه و نشركتاب‌, تهران‌, ص ۲۴۱ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۵
بزرگان دنیا. ع- جهانگیری, تهران, ص ٣٠٨ص, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
هانس کریستیان اندرسن, قصه های آندرسن. گلشایی, تهرا, ص ٢ج, ۱۳۳۴.
۱۳۳۲
پاستور. [‌آف‍ت‍‍اب‌], [ت‍‍ه‍ر‌ان‌], ص ۱۲۰ص‌, ۱۳۳۲.
۱۳۲۲
هانس کریستیان اندرسن, بلبل. بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ, تهران, ص ٢٠ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, پسر کاکلى. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص [١۲] ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, پوستین. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص ۲۰ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, دختر زیبا. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص ١٢ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, فرشته. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص [١۶]ص, ۱۳۲۲.
هانس کریستیان اندرسن, قوهاى وحشى. بنگاه مطبوعاتى فرهنگ, تهران, ص ١۶ ص, ۱۳۲۲.
کلاه قرمزی. بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ, [طهران], ص ۶ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, گربه چکمه‏ پوش. [بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ], تهران, ص ١۴ص, ۱۳۲۲.