کاربرگه

Found 47 results
فیلترها: کلیدواژه is گزارش شورای کتاب کودک  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۵
خبرها : بزرگداشت عباس یمینی شریف. گزارش شورای کتاب کودک, ص [٦], ۱۳۶۵.
۱۳۶۲
ثریا قزل ایاغ (بهروزی), زندگینامه برای کودکان و نوجوانان, داستان یا تاریخ ". گزارش شورای کتاب کودک, صص ۳۱ – ۴۶, ۱۳۶۲.
۱۳۶۰
عباس یمینی شریف, چهره جنگ در ادبیات کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۲۸-۴۷, ۱۳۶۰.
هدایی، محمد, خواندنیهای کودکان قبل از دبستان, کتابهای تصویری ". گزارش شورای کتاب کودک, صص ۳۹–۶۲, ۱۳۶۰.
۱۳۵۸
معصومه سهراب (مافی), سخنی با نویسندگان جوان. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۷ – ۲۶, ۱۳۵۸.
۱۳۵۶
آنچه از کنگره آموختیم (۲), نقش شعر در زندگی اطفال زمان ما ". گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۶-۲۴, ۱۳۵۶.
خبرها : ادبیات کودکان در دانشگاه اصفهان نیز تدریس خواهد شد. گزارش شورای کتاب کودک, ص ۵, ۱۳۵۶.
خبرها : تدریس ادبیات کودکان در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. گزارش شورای کتاب کودک, ص ۵, ۱۳۵۶.
توران میرهادی (خمارلو), سیر تحول ادبیات کودکان در ایران. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۳–۱۷, ۱۳۵۶.
شعر کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۸-۳۰, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
والتر شرف, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها، دعوتی برای پرواز و اوج گرفتن ذهنی مستقل کودک. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٩-١٠, ۱۳۵۵.
میراکلیس، میخائیل, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها. گزارش شورای کتاب کودک, ص ١٣-١٥, ۱۳۵۵.
ویرجینیا هاویلند, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی. گزارش شورای کتاب کودک, ص ١١-١٢, ۱۳۵۵.
آنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها. گزارش شورای کتاب کودک, ص ١٦-٢٠, ۱۳۵۵.
گوته کلینبرگ, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٧-٨, ۱۳۵۵.
جایزه یمینی شریف. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۲-۱۳, ۱۳۵۵.
عذرا دبیری, سیاست در کتابهای کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٢١-٢٥, ۱۳۵۵.
توران میرهادی (خمارلو), کودک و کتاب در ایران. گزارش شورای کتاب کودک،, ص ١٨-٢٤, ۱۳۵۵.
توران میرهادی (خمارلو), گزارشی از کار جلسات هیأت داوران جهانی جایزه هانس کریستین اندرسن (۱۹۷۶), وین ١٦-١٣ فروردین ٢٥٣٥ ". گزارش شورای کتاب کودک, ص ٩-٢٠, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
جایزه عباس یمینی شریف برای بهترین کتاب کودکان و نوجوانان. گزارش شورای كتاب كودك, صص ۶-۷, ۱۳۵۴.
خبرها : جایزه عباس یمینی شریف. گزارش شورای کتاب کودک, ص ۵, ۱۳۵۴.
رغبت های مطالعه در نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٩-١١, ۱۳۵۴.
توران اشتیاقی, سخنی چند پیرامون درس ادبیات کودکان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٢٤-٢٦, ۱۳۵۴.
آتش جعفرنژاد, شرایط اصلی یک کتاب خوب از نظر کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ١٧-٢٠, ۱۳۵۴.
پادندروف، ایلا و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, مشخصات مطالب علمی خوب برای خوانندگان جوان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ١٢-١٩, ۱۳۵۴.
مهری آهی, هانس کریستیان اندرسن و آثار او. گزارش شورای کتاب کودک, ص ١٢-١٩, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. گزارش شورای کتاب کودک, ص ۸-١٢, ۱۳۵۳.
گزارش فعالیت های دوساله ۵۲ و ۵۳ هیات مدیره شورای کتاب کودک. گزارش شورای کتاب کودک, ص ۴-۸, ۱۳۵۳.
ماریا گریپه, متن سخنرانی خانم ماریا گریپه, برنده جایزه هانس کریستن اندرسن ". گزارش شورای کتاب کودک, ص ٦-١٢, ۱۳۵۳.
عباس حری, واقع گرایی در ادبیات کودکان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٩-١٢, ۱۳۵۳.