کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is حکایت ها  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
حسن کچل. علمی و تحقیقاتی آویش, بی جا, ص ١٨ص, نوشته شده.
بهار, سه دروغگو. معراجی, تهرا, ص ۴۰ص, نوشته شده.
مایکل وست, ق‍اض‍ی‌ ک‍وچ‍ک‌. گوتمبرگ, بی جا, ص ۱۵ ص, نوشته شده.
۱۳۴۹
زهتایی, داستانهاى بزرگان. پدیده, تهران, ص ٨٠ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
یو ونگ, افسانه های ملی لتونی. پدیده, تهران, ص ١٥٤ص, ۱۳۴۸.
محسن, ضرب ‏المثلها. پدیده, تهران, ص ١٥٧ ص, ۱۳۴۸.
ویلهلم هاوف, کاروان۱. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٦٥ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محسن رمضانی, افسانه هائى از: دراویش. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
محسن رمضانی, افسانه هائى از: روستائیان ایران. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
ایوان آندری یویچ کریلوف, حکایات کریلوف. پدیده, تهران, ص ١٧٣ص, ۱۳۴۷.
۱۳۲۸
داستان کودکان: خداپرست. ترقی, ص ۱۷, ۱۳۲۸.