کاربرگه

Found 11 results
فیلترها: کلیدواژه is شهریه مدارس  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۹
ناصر انقطاع, مدارس ملی ایران. مکتب مام, ص ۵۰-۵۵, ۱۳۴۹.
۱۳۲۳
آئین نامه کمک به دانش آموزان بی بضاعت. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۵۵-۵۵۶, ۱۳۲۳.
۱۳۱۴
متحدالمالها : اداره محاسبات. تعلیم و تربیت, ص ۵۵۴, ۱۳۱۴.
۱۳۰۸
تعرفه تحصیلی. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
مدارس ولایات. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
۱۳۰۶
نظامنامه شهریه. تعلیم و تربیت, ص ۱۳۹-۱۴۲, ۱۳۰۶.