تعرفه تحصیلی

عنوانتعرفه تحصیلی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۲۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعشهریه مدارس, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر تعیین تعرفه ی تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه برپایه ی فرستادن نمره ی انضباط دانش آموزان برای والدین، در فاصله ی هر سه ماه یک بار.affiliate link trace | Air Max